Ekokaarina Oy:n
Kiertotalousmääritelmä

 

Kiertotaloudesta yleisesti
 

Kiertotalous voidaan löyhästi tiivistää ajatukseen ”toisen jäte on toisen raaka-aine”. Tällä viitataan toiminta-filosofiaan, jossa uusia hyödykkeitä ei enää kertakäyttöisesti tuoteta niukoista neitseellisistä ainevarannoista.  Valmistuksessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, komponentteja, ylijäämiä, hävikkiä… näistä hyödynnettyjä energiamahdollisuuksia.  Kiertotaloudessa toimialat työskentelevät keskenään siten, että materiaalivirrat kohtaavat. Myös yhdyskuntatoiminnoissa kiertotalous tulee näyttämään merkittävää roolia: kaupunkiinfra-struktuuri-, kaavoitus-, energia-, kierrätys-, liikenne- ja tuotantosuunnittelussa hyödynnetään eri tavoin kiertotalouden periaatteita.

 

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin
sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään
. Ensisijaisia hyödyntämistapoja ovat laitteiden huolto, uudelleenkäyttö ja uudelleenvalmistus. Seuraavaksi suurin arvopotentiaali on materiaalivirroista kehittyvä uusioraaka-aine ja energia. Vaikka kiertotaloudella on vahvat ympäristö- ja ilmastoperusteet, se kytkeytyy vahvasti mm. talouskasvun mahdollisuuksiin, työpaikkojen luomiseen, digitalisaation hyödyntämiseen sekä yksityiseen kulutukseen ja julkisiin hankintoihin.

 

Kiertotalous muodostuu mm. seuraavista osa-alueista: a) maankäytön ja energian tehokkaammasta hyödyntä-misestä, b) ns. jakamistaloudesta (sharingeconomy), jossa yhteisomisteisesti hyödykkeiden käyttöikää ja astetta pyritään nostamaan erilaisin ratkaisun, c) tavaroiden, materiaalien, komponent-tien resurssitehokkaasta kierrä-tyksestä, sekä uusiokäytöstä. Suomentulee olla kiertotalouden edellä-kävijä maailmassa erityisesti energia-, materiaalivirta ja kierrätysratkaisujen suunnittelussa ja ohjelmien käynnistämisessä.  Tässä osaaminen voi olla myös vientituote.

 

Ekokaarina Oy on arvojensa ja sitä kautta palvelukonseptiensa kautta kiertotalouden yritys ja erikoistunut toiminnoiltaan: tuotteiden, kalustojen, komponenttien ja materiaalien eliniän pidentämiseen.  Niiden kierrä-tykseen ja uusiokäyttömahdollisuuksien konkreettisiin tuoteratkaisuihin.  Omaan tuotesuunnitteluun ja val-mistukseen,sekä konsultointiin ja sovellus- ratkaisuihin. ME Ekokaarina Oy:ssä puhumme myös
korjaustaloudesta tässä yhteydessä. Korjaustalous käsittää kokonaisuuden:

  • työssä käytettävä raaka-aine on kiertotalouden tuote
  • työ on kestävällä tavalla suunniteltu ja toteutettu
  • lopputulos on aina ympäristöä säästävämpi

Kiertotalouden hallinta ja toteutus on joukko toimenpiteitä, joiden seurauksena saavutetaan yhdessä sovittu tulos!

www.ekokaarina.fi

 

 
 
   

EKOKAARINA OY
Voudinkatu 3
20780 KAARINA
050-472 5555
info@ekokaarina.fi

   
 
Webdesign Copyright Ekokaarina Oy / AN 2019